Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.
Succesparken - Een toekomstbestendige investering
Succes parken
Succes parken
Succesparken
Succesparken

Privacybeleid

Open Huis dagen
Breng een bezoek aan een van onze parken tijdens onze open huis dagen!

Privacy- en cookieverklaring 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle diensten van, transacties met, overeenkomsten met en sitebezoeken aan Succesparken.

Versie: 07-08-2023

Wij respecteren de privacy van onze relaties en dragen er zorg voor dat persoonsgegevens die ons verschaft wordt te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden dit gebeurt, leggen wij in dit document uit.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij de diensten die wij verlenen, verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens van onze relaties, gasten en bezoekers. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door  onze relaties, gasten en bezoekers worden opgegeven, in het kader van de door onze relaties, gasten en bezoekers gevraagde dienst (bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst). Wij zullen de verkregen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij daar vooraf toestemming voor is verkregen of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om onze relaties, gasten en bezoekers optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Succesparken Vastgoed in bepaalde gevallen persoonsgegevens opslaat. Succesparken gebruikt persoonsgegevens voor:

 • Relatiebeheer;
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; 
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Het bepalen van strategie en beleid;

Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Succesparken, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Partner, kinderen, reisgezelschap;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Documentnummer van legitimatie;
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie ID.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met alle persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe marketing doeleinden. Gegevens kunnen wel aan derden verstrekt worden als het gaat om boekingen bij aangesloten partners van Succesparken.
Verder zullen wij de ontvangen persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat hier door de betreffende persoon voorafgaande toestemming is verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
Succesparken maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens en dat de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd is. Succesparken heeft passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Cookies
Op onze websites worden cookies gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Succesparken of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om tijd en moeite voor de bezoeker te besparen. Als de bezoeker bijvoorbeeld een webpagina aan persoonlijke voorkeuren aanpast of als de bezoeker navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer de bezoeker de website op een later moment weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor de bezoeker eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kan gebruiken zoals die eerder ingesteld waren. Wij gebruiken de volgende technische cookies: 

 • Sessiecookies
 • Permanente cookies

Analytische cookies
Daarnaast worden er op onze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Wij kunnen daarmee inzicht krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken onder meer de volgende analytische cookies: 

 • Google Analystics;
 • Hotjar;

In- en uitschakelen van cookies
Iedereen kan kiezen of cookies wel of niet geaccepteerd mogen worden bij het bezoek aan onze website. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal bieden de instellingen in de browser de mogelijkheid om cookies desgewenst niet automatisch te accepteren (via de hulppagina op de browser zijn exacte instructies hieromtrent te vinden). Wanneer bij bezoek aan onze website wordt gekozen om de cookies niet te accepteren dan bestaat de mogelijkheid dat er niet volledig gebruik gemaakt kan worden van interactieve mogelijkheden van onze website.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van website-bezoeken meer registreren. Er bestaat een mogelijkheid de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken (via de hulppagina op de browser zijn exacte instructies hieromtrent te vinden).

Links van websites naar derden
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren iedere bezoeker dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Social Media
Op onze website wordt gebruik gemaakt van Social Media koppelingen waarbij informatie over websitebezoek wordt uitgewisseld met derden. Op onze website zijn onder meer de volgende website koppelingen actief: 

 • Facebook Connect;
 • Instagram.

Wettelijke rechten
Een ieder kan Succesparken vragen om inzage te geven in de gegevens die van hem/haar zijn opgeslagen. Een ieder kan tevens Succesparken verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan door contact met ons op te nemen via het e-mailadres.

Wijzigingen in privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen. Vooraan in het document is de versie en wijzigingsdatum van de Privacy en Cookieverklaring opgenomen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij een ieder ook graag verder als er klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft iedereen het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van de persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ kan gemakkelijk een klacht ingediend worden.